Arkiv for tidligere arrangementer

Her har du mulighed for at dykke ned i dokumentationen for arrangementer der er afholdt tidligere år.

Vedtægt

Hent Vedtægterne i PDF her

Vedtægter for VGIF Støtteforening

§ 1: Foreningen er stiftet den 18. april 2013.

§ 2: Foreningens navn er VGIF Støtteforening. Foreningens hjemsted er Veflinge, Nordfyns kommune. Foreningens postadresse er formandens.

§ 3: Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til de af VGIF’s afdelinger der er deltagere i Støtteforeningen. Foreningens væsentligste aktivitet er at stå for Veflinges byfest ”Sportsugen”. Støtteforeningen kan påtage sig andre arrangementer, hvis bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt. Senest ved årets udløb udlodder bestyrelsen overskud, som fordeles ligeligt mellem afdelingerne.

Medlemmer

§ 4.1 Støtteforeningen består som udgangspunkt af fodbold- , håndbold-, gymnastik- og badminton/volleyball afdelingerne. Nye VGIF afdelinger har mulighed for at søge om optagelse i støtteforeningen. Ansøgning om optagelse sker gennem bestyrelsen, som indstiller til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 4.2: Alle med et gyldigt medlemskab i de deltagende afdelinger er automatisk medlem af støtteforeningen.

§ 4.3: Der kan tegnes direkte medlemskab af foreningen. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelse

§ 5: Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og sekretær. Derudover består bestyrelsen af 1 person udpeget fra hver enkelt af de deltagende afdelinger. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Formanden vælges i lige år og kasserer vælges i ulige år.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der findes nødvendige for foreningens aktiviteter, ligesom bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsgang.

§ 6: Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, bestyrelse eller de deltagende afdelinger nogen hæftelse.

§ 7: Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog flertal i bestyrelsen.

Regnskab og generalforsamling

§ 8: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9: Regnskabet følger kalderåret.

 

 

§ 10: Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned, og skal bekendtgøres ved tydelig opslag i hallen samt på forsiden af VGIF’s hjemmeside mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab.
4. Valg til bestyrelsen i henhold til § 5, og valg af 1 suppleant.
5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 4 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
7. Eventuelt.

§ 11: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen, eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen, og skal bekendtgøres på samme måde som ordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringer

§ 12: Ændringer til disse vedtægter kan foretages på generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ændringer af §§ 12, 13 og 14 kan kun foretages når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Opløsning

§ 13: Foreningen kan kun opløses såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

§ 14: Ved eventuel opløsning fordeles foreningens aktiver ligeligt mellem de deltagende afdelinger i VGIF.

Sportsugen

Sportsugen

Dette er tænkt som et forum til udveksling af data for dem som er med til at planlægge Sportsugen i Veflinge.

Deltager du i planlægningsarbejdet kan du få adgang til alle planer, arbejdsbeskrivelser og dokumentationer.

Bestyrelse

Bestyrelse  

Formand    

 

Renè Bjørn Buchhave
Lindevej Veflinge

 

Tlf.: 29 10 23 85
e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Kasserer    

 

Bjarne Andersen
Savværksvænget 9, Veflinge    

 

 Tlf.: 64 80 11 41
e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Sekretær    

 

Bettina Wichmann
Veflinge Skovvej 21, Veflinge

 

 Tlf.: 61 69 12 51
e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Badminton    

 

Kim Falck Grony
Viernevej 47, Veflinge

 

 Tlf.: 31 75 17 07
e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Fodbold   

 

Mogens Rasmussen
Plantagevej 53, Morud

 

Tlf.: 60 62 70 02
e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Gymnastik    

 

Lonni Møller Hansen
Havrekær 18A, Veflinge

 

Tlf.: 22 99 54 64
e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Håndbold

Jimmy Schmidt
Stormarken 24 , Søndersø

 

 Tlf.: 20 15 16 80
e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vedtægter

Vedtægter for Håndboldens og Fodboldens Venner i Veflinge

§ 1: Foreningen er stiftet den 11 september 1989.

§ 2: Foreningens navn er Håndboldens og Fodboldens Venner i Veflinge. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Foreningens postadresse er formandens.

§ 3: Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til håndbold- og fodboldafdelingens aktiviteter i VGIF, ligeligt fordelt med 50%til hver afdeling.

§ 4.1: Gyldige medlemmer af VGIF's håndbold- eller fodboldafdeling betragtes automatisk som medlemmer af foreningen.

§ 4.2: Som medlem kan endvidere optages alle, der gennem et kontingent vil bidrage til at støtte foreningen. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
§ 5: Bestyrelsen består af 7 personer og 1 suppleant. Derudover vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, i lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Valg til bestyrelsen er for 2 år, bestyrelsessuppleant, revisorer og revisorsuppleant dog kun for 1 år. Kun medlemmer af foreningen er valgbare. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Det skal tilstræbes at konstitueringen sker således at formanden og kassereren ikke er på valg samme år.
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der findes nødvendig for foreningens aktiviteter, ligesom bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsgang.

§ 6: Ordinær generalforsamling afholdes i januar måned, og skal bekendtgøres i lokalbladet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af foreningens regnskab.
4. Valg til bestyrelsen i henhold til § 5, og valg af suppleant.
5. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 4 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
7. Eventuelt.

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen, eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen, og skal bekendtgøres i lokalbladet senest 14 dage inden afholdelsen.

§ 8: Ændringer til disse vedtægter kan foretages på generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ændringer af §§ 8, 9 og 10 kan kun foretages når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

§ 9: Foreningen kan kun opløses såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.


§ 10: Ved eventuel opløsning fordeles foreningens aktiver ligeligt mellem håndbold- og fodboldafdelingen i VGIF.

Flere artikler...

  1. Nyheder

Underkategorier