Vedtægter

  • Udskriv

Vedtægter for Håndboldens og Fodboldens Venner i Veflinge

§ 1: Foreningen er stiftet den 11 september 1989.

§ 2: Foreningens navn er Håndboldens og Fodboldens Venner i Veflinge. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Foreningens postadresse er formandens.

§ 3: Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til håndbold- og fodboldafdelingens aktiviteter i VGIF, ligeligt fordelt med 50%til hver afdeling.

§ 4.1: Gyldige medlemmer af VGIF's håndbold- eller fodboldafdeling betragtes automatisk som medlemmer af foreningen.

§ 4.2: Som medlem kan endvidere optages alle, der gennem et kontingent vil bidrage til at støtte foreningen. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
§ 5: Bestyrelsen består af 7 personer og 1 suppleant. Derudover vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, i lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Valg til bestyrelsen er for 2 år, bestyrelsessuppleant, revisorer og revisorsuppleant dog kun for 1 år. Kun medlemmer af foreningen er valgbare. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Det skal tilstræbes at konstitueringen sker således at formanden og kassereren ikke er på valg samme år.
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der findes nødvendig for foreningens aktiviteter, ligesom bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsgang.

§ 6: Ordinær generalforsamling afholdes i januar måned, og skal bekendtgøres i lokalbladet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af foreningens regnskab.
4. Valg til bestyrelsen i henhold til § 5, og valg af suppleant.
5. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 4 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
7. Eventuelt.

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen, eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen, og skal bekendtgøres i lokalbladet senest 14 dage inden afholdelsen.

§ 8: Ændringer til disse vedtægter kan foretages på generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ændringer af §§ 8, 9 og 10 kan kun foretages når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

§ 9: Foreningen kan kun opløses såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.


§ 10: Ved eventuel opløsning fordeles foreningens aktiver ligeligt mellem håndbold- og fodboldafdelingen i VGIF.