LOVE
for
VEFLINGE G.I.F.
Marts 2015
Foreningens navn og formål
 §1 
1.Foreningens navn er Veflinge Gymnastik og Idrætsforening, hjemmehørende i Nordfyns Kommune, og har som formål at samle ældre og unge til sportslige aktiviteter.
Medlemsforhold
§2
1.Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en kasserer og af en sekretær. Desuden er udvalgsformanden eller evt. en anden af udvalget valgt, repræsentant herfor, automatisk medlem af bestyrelsen. Ved et lige antal medlemmer af bestyrelsen har formanden to stemmer.
2.Optagelse af nye medlemmer sker ved indmeldelse til udvalgene ved indbetaling af et af udvalgene fastsat medlemsgebyr. Indmeldelse sker via bank eller giro eller kontant betaling mod kvittering. Alle der opfylder dette, er medlem af Veflinge Gymnastik og Idrætsforening
3.Udmeldelse sker til udvalgene skriftligt eller mundtligt efter en af udvalgene fastsat procedure.
4.Et aktivt medlem kan udelukkes af afdelingen, hvis flertallet af udvalget stemmer herfor.
5.Et passivt medlem kan udelukkes af afdelingen, hvis flertallet stemmer herfor.
6.Udelukkelse af et medlem skal af afdelingen meddeles ved første hovedbestyrelsesmøde.
Økonomiske forhold
§3
1.Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, foreningen har. Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover at betale kontingent. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
2.Kontingent og medlemsgebyr fastsættes af udvalgene og indbetales til udvalgets kasserer.
Generalforsamlingen
§4 
1.Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo februar/primo marts. Indkaldelse sker ved ophæng i hallen og opslag på egen hjemmeside mindst 3 uger før afholdelse. Såfremt lovændringer skal forhandles, skal dette fremgå af bekendtgørelsen, og forslagene skal ligge til gennemsyn senest 5 dage før generalforsamlingen i klubbens lokaler.
3.Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsens flertal ønsker dette, eller når mindst 1/3 del af stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald afholdes senest 4 uger efter begæringens aflevering. Indvarsling som til ordinær generalforsamling.
4.Stemmeret på generalforsamlingen har den siddende bestyrelse og samtlige aktive medlemmer over 16 år som har været medlem i mindst 1 måned, og som ikke er i kontingentrestance udover 1 måned, trænere og en forælder/værge til aktive børn under 16 år, hvis barnet har været medlem i mindst 1 måned og som ikke er i kontingentrestance udover 1 måned.
5.Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig fremmøde.
6.Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet. Alle afgørelser sker ved håndsoprækning, med mindre 10 stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten kræver skriftlig afstemning.
7.Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde 7 dage før denne jf. §4,stk.2
8.Regnskabet for V.G.I.F. følger kalenderåret – d.v.s. fra den 1/1 til den 31/12, og regnskabet afleveres og revideres senest den 10/2.
9.Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Udvalgsformændenes og udvalgskasserernes beretning/fremlæggelse af regnskab i hovedtal
Fremlæggelse af udvalgenes valg af 2 medlemmer til hallens repræsentantskab.
Godkendelse af de nyvalgte udvalg.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse plus mindst 3 suppleanter
Valg af revisor plus 1 suppleant
Eventuelt
Valg af bestyrelser
§5
1.Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og ethvert stemmeberettiget medlem er valgbar, jf. §4,stk.4
2.Valgperioden er 2-årig. Formanden og sekretæren er på valg det ene år. Næstformanden og kassereren det næste år. Der vælges mindst 2 suppleanter. Valgperioden for dem er 1 år.
3.Et medlem kan vælges, selv om vedkommende er forhindret i personligt fremmøde, såfremt skriftligt tilsagn foreligger.
Tegningsret
§5A
1.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr.2.000,00 kræves dog flertal i bestyrelsen. Evt. lån godkendes af generalforsamlingen
Afdelingerne
§6
1.Foreningen består af en badminton/volley-, en fodbold-, en gymnastik og en håndbold afdeling.
2.Nye afdelinger optages på generalforsamling
3.En afdeling kan stilles i bero i 2 år, hvorefter den kan opløses på næstkommende Generalforsamling. Den opløste afdelings økonomiske forhold afsluttes jf.§8,stk. 3.
Udvalgene
§7
1.Hver afdeling ledes af et udvalg, der består af en formand, en kasserer, en sekretær en næstformand og mindst 1 menigt medlem.
2.Udvalget vælges på en minigeneralforsamling. Denne minigeneralforsamling skal være afholdt senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Minigeneralforsamlingen skal bekendtgøres ved tydeligt opslag i hallen og på forsiden af VGIF’s hjemmeside mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
3.Stemmeret på minigeneralforsamlingen har den siddende bestyrelse og samtlige aktive medlemmer over 16 år, som har været medlem i mindst 1 måned, og som ikke er i kontingentrestance udover 1 måned. Trænere og en forælder/værge til aktive børn under16 år, hvis barnet hvis barnet har været medlem i mindst 1 måned og som ikke er i kontingentrestance udover 1 måned.
4.Regnskabsåret følger kalenderåret d.v.s. fra d. 1/1 til d. 31/12, og regnskabsåret afleveres og revideres senest d. 10/2.
5-Minigeneralforsamlingen har følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kassererens beretning
4) Indkomne forslag
5) Valg af udvalg og minimum 2 suppleanter.
6) Valg af 2 medlemmer til hallens repræsentantskab
7) Eventuelt
6.Som udvalgsmedlem kan vælges ethvert af afdelingens stemmeberettigede medlemmer samt tidligere aktive medlemmer af en afdeling. Udvalgsmedlemmerne vælges for et år ad gangen og resultatet heraf sendes derefter til generalforsamlingens godkendelse. Hvis et medlem træder ud i valgperioden, konstituerer udvalget sig selv indtil næste afdelingsmøde
Opløsning
§8
1.Foreningen kan opløses på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers og højst 6 ugers mellemrum, hvis 2/3 del af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
2.I tilfælde af opløsning indsættes foreningens midler på en bankbog, indtil pengene overlades til en forening med samme formål.
3.De penge, en afdeling har tjent som medlem af foreningen, tilfalder afdelingen ved udmeldelse, såfremt afdelingen viderefører sportsgrenen, ellers skal beløbet bindes på en bankbog. Såfremt afdelingen har lånt penge af hovedkassen, skal disse betales tilbage først.